Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden leertrajecten
Gegeven door Crux Creaties

 

1.         Voorwaarden van toepassing

Op alle Leertrajecten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen

Tot Leertrajecten worden gerekend:

  • De tiendaagse ‘Oefenen in organisaties’. 
  • De eendaagse licentietraining systeemspel. 
  • Maatwerkaanbod, al dan niet in de vorm van een incompany-traject                           

 

2.         Omvang verplichtingen

2.1.       Met Crux Creaties gesloten overeenkomsten leiden voor Crux Creaties tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting. Crux Creaties is gehouden haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Crux Creaties verlangd kan worden. Als Crux Creaties de overeenkomst geheel of deels door overmacht niet kan nakomen, verplicht zij zich er toe, zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk is, alternatieve uitvoering voor te stellen, zodat de gesloten overeenkomst alsnog ten uitvoer wordt gebracht.

2.2.      Als Crux Creaties voor de uitvoering van een met Crux Creaties gesloten overeenkomst derden inschakelt, is Crux Creaties gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren, als de deelnemer, respectievelijk opdrachtgever dit zou doen als de deelnemer, respectievelijk opdrachtgever die derden zelf zou selecteren. Derden die op verzoek van Crux Creaties als gastdocent in een leertraject optreden, doen dat slechts na uitvoerig vooroverleg met Crux Creaties over de vereiste lesinhoud en didactische vereisten.

2.3       Vragen van administratieve, onderwijsinhoudelijke of organisatorische aard worden door Crux Creaties binnen zeven werkdagen beantwoord. Mocht een vraag niet binnen deze termijn beantwoord kunnen worden, dan wordt binnen zeven werkdagen een bericht van ontvangst verstuurd. Daarbij wordt tevens een indicatie gegeven wanneer men een antwoord kan verwachten.

2.4.      Crux Creaties zorgt via brochures, websites en eventuele andere uitingen voor eenduidige informatie over lesdata, lestijden en locatie. Crux Creaties is via info@cruxcreaties.nl bereikbaar. Voor vragen die per omgaande een reactie vereisen is Crux Creaties bereikbaar via 024-8484246 (secretariaat of voicemail).

2.5.       Crux Creaties beschikt over en werkt met door deelnemers in te vullen cursus- en docentevaluaties (ook in de Digitale Leeromgeving), en onderneemt actie indien de uitkomsten daartoe aanleiding geven.

2.6.      Voor zover Crux Creaties voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door de opdrachtgever, respectievelijk een deelnemer, is Crux Creaties uit haar verplichtingen ontslagen bij niet tijdig verstrekken van die informatie of verlenen van die medewerking.

 

3.         Plaatsing / Toelating

3.1.      De door Crux Creaties aangeboden leertrajecten vindt alleen doorgang bij voldoende aanmelding. Deelnemers worden uiterlijk vier weken van te voren geïnformeerd over doorgang van het leertraject waarvoor zij zich hebben aangemeld. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding.

Toelating geschiedt na telefonische intake met de hoofddocent van Crux Creaties.

3.2.      Als de cursist gebruik maakt van de digitale leeromgeving, inclusief de persoonlijke en gedeelde omgeving, dan is hij bekend bij Crux Creaties. De cursist heeft via de email een persoonlijke code ontvangen. De login voor proefcursisten kunnen op de website aangemaakt worden (dlo.cruxcreaties.nl). Deze cursisten hebben géén toegang tot de persoonlijke en gedeelde omgeving.

 

4.         Annulering / Ontbinding / Opzegging

4.1       Open inschrijving

4.1.1.   Na inzending van het aanmeldingsformulier geldt een bedenktijd van 14 dagen. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.

4.1.2.   Niet-deelnemen aan een leertraject op die data waarop men geplaatst is, wordt aangemerkt als annulering.

4.1.3.   Kosteloze annulering van het leertraject, schriftelijk of per e-mail, is mogelijk tot zes weken voor aanvang. Bij niet tijdige annulering is het volledige bedrag van het leertraject onherroepelijk verschuldigd en kan geen aanspraak worden gemaakt op enige restitutie. Met inachtneming van het in 3 bepaalde mag een geplaatste deelnemer zich laten vervangen.

4.1.4.   Gedane betalingen worden in geval een leertraject niet doorgaat, binnen twee weken na bekendmaking van het niet doorgaan ervan gerestitueerd.

 

4.2.      Maatwerk

4.2.1.   Bij annulering van door Crux Creaties op verzoek van de opdrachtgever ontwikkeld maatwerk (al dan niet in-company) worden bij annulering tot één maand voor de aanvang de daadwerkelijk door Crux Creaties gemaakte (en door Crux Creaties te specificeren) kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen één maand voor de aanvang is de eerste overeengekomen termijn verschuldigd naast de daadwerkelijk door Crux Creaties gemaakte kosten.

4.2.2.   Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wèl geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

 

5.         Betaling

Rond de start van het leertraject zal de factuur opgestuurd worden. De betalingstermijn is 28 dagen.

 

6.         Geheimhouding

Deelnemers en docenten zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Alle informatie, al dan niet verband houdend met het leertraject geldt als vertrouwelijk, met uitzondering van die informatie die publiekelijk bekend is. Deze verplichting geldt zowel gedurende de overeenkomst als na beëindiging ervan.

 

7.         Klachten

Klachten kunnen worden ingediend bij dhr. P. Berkhout, hoofddocent van de leertrajecten. Een klacht kan mondeling, schriftelijk of per e-mail worden geuit. Er wordt binnen vijf werkdagen gereageerd. Klachten worden binnen vier weken afgehandeld en vertrouwelijk behandeld. Wanneer langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de deelnemer c.q. opdrachtgever hiervan binnen een week op de hoogte gesteld, wordt de reden van uitstel toegelicht en wordt een indicatie gegeven van de termijn waarin de klacht zal kunnen worden afgehandeld. De klacht wordt geregistreerd en voor de duur van een jaar bewaard.

 

8.         Geschillen

Partijen komen ten aanzien van alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, in eerste instantie met elkaar overeen in overleg te treden om een oplossing in der minne trachten te bereiken. Partijen laten elkaar gedurende de looptijd van de overeenkomst uit eigener beweging weten welke eventuele klachten er zijn, zodat elk der partijen tijdig in de gelegenheid is tot aanpassingen. Als het desondanks tot een geschil komt en door beide een oplossing in der minne is gezocht en niet mogelijk blijkt, komen partijen overeen geschillen te behandelen via tussenkomst van een onafhankelijke derde te weten dhr R.Luijmes , gevestigd Van Peltlaan 237, 6533ZG te Nijmegen (info@rikluijmes). Partijen verbinden zich in het resultaat van deze tussenkomst te schikken en de eventuele consequenties snel af te handelen, voor zover wettelijke bepalingen of bepalingen in deze overeenkomst zich daar niet tegen verzetten.  

 

9.         Intellectueel eigendom

Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op Crux Creaties ter uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft Crux Creaties houder (krachtens licenties van derden) respectievelijk eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever/deelnemer verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De opdrachtgever/deelnemer mag de stoffelijke en/of elektronische dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever/deelnemer verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.

 

10.       Aansprakelijkheid

Crux Creaties is niet aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen indirecte schade. Voor schade die een direct gevolg is van een aan Crux Creaties toe te rekenen tekortkoming is Crux Creaties alleen aansprakelijk als die tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Crux Creaties. Als Crux Creaties gehouden is schade te vergoeden, is deze vergoeding beperkt tot de overeengekomen prijs die gemoeid is met de overeenkomst.

 

11.       Persoonlijke gegevens

Door het aangaan van de overeenkomst met Crux Creaties wordt aan Crux Creaties toestemming verleend voor het bewaren en bewerken van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze gegevens zal Crux Creaties uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. Crux Creaties zal de door haar verkregen gegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.

Deze algemene voorwaarden worden meegezonden met het contract dat de deelnemer (bij open inschrijving) of opdrachtgever (bij maatwerk, al dan niet in-company) voor een akkoordverklaring zal worden voorgelegd.

 

Crux Creaties
Jan de Wittstraat 71
6512 EH Nijmegen

Telefoon
024- 8484246

E-mail
info@cruxcreaties.nl

Website
www.cruxcreaties.nl
www.systeemspel.nl

 

 

Crux Creaties
Peter Berkhout & Sara Wolvenne
info@cruxcreaties.nl
Telefoon (024) 848 42 46
 
Adres
Jan de Wittstraat 71
6512 EH Nijmegen
 
KvK 54299209
BTW 851248263B01
IBAN NL90 TRIO 0197 7621 15
BIC TRIONL2U
 
Indien u contact met ons opneemt reageren we doorgaans binnen 48 uur. 

Deel deze pagina

Of kopiƫer de onderstaande link:

×